boxnowLogoPopup

Try out the

BOX NOW App!

BoxNow

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΧΑΚ)Τελευταία Επικαιροποίηση: Ιανουάριος 2024


ΑΡΘΡΟ 1
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ


Τα στοιχεία της εταιρείας είναι:

Επωνυμία: «BOX NOW Α.Ε.»

Έδρα Επιχείρησης: Tatoiou 96, Acharnes 13672, Attica 

Τηλέφωνο: +30 211 1005  333

Email: [email protected]

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 159191101000

ΑΦΜ: 801562739

Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Website: https://boxnow.gr


Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας είναι ο κ. Δημήτριος Ανδριώτης. 


Η «BOX NOW Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2021 με αντικείμενο τις ταχυμεταφορές μέσω αυτόματων μηχανημάτων (θυρίδων) παράδοσης και παραλαβής ταχυδρομικών αντικειμένων. 


H BOX NOW είναι κάτοχος της υπ’ αριθ. γενικής άδειας 21-119 της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). 


Για όλα τα ανωτέρω η εταιρεία έχει διαμορφώσει οργανωτικά και πληροφοριακά συστήματα με στόχο υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, που να ικανοποιούν τους πελάτες της.

Σκοπός της Εταιρείας σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Καταστατικού της είναι οι Ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων (ΚΑΔ 53.20.11.01).

Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία δύναται είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με τρίτους:

α) Να αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενη με τον σκοπό της, 

β) Να συνάπτει συμβάσεις με φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα για την παροχή υπηρεσιών προς τους φορείς αυτούς 

γ) Να προβαίνει σε αγορές μηχανημάτων από την Ελλάδα και την αλλοδαπή για την εξυπηρέτηση του σκοπού της 

δ) Να συμμετέχει σε εθνικούς, αλλοδαπούς, διεθνείς ή συναφείς οργανισμούς ή φορείς.

ε) Να ιδρύει, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, υποκαταστήματα  ή γραφεία  με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, το οποίο θα προσδιορίζει ταυτόχρονα τον τρόπο σύστασης, οργάνωσης, και λειτουργίας τους.

στ) Να ιδρύει, να μισθώνει, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, καταστήματα για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών

ζ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

 η) Να αντιπροσωπεύει  οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή ή σχετικό σκοπό.

θ) Να παρέχει τεχνικές και εν γένει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κράτη ή διεθνείς οργανισμούς στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, στον τομέα των ταχυμεταφορών.

ι) Να εκπαιδεύει ανθρώπινο δυναμικό, μισθωτούς ή μη, για την απασχόλησή τους στην Εταιρεία.

κ) Να συνάπτει δάνεια ή να αναλαμβάνει υποχρεώσεις ή να εκδίδει συναλλαγματικές, ομόλογα ή ομολογίες, ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασμό της Εταιρείας.

λ)  Να παρέχει πιστώσεις ή δάνεια προς τρίτους με ή χωρίς τη σύσταση εμπραγμάτων ασφαλειών επί κινητών ή ακινήτων τρίτων ή με ή χωρίς την αποδοχή προσωπικών εγγυήσεων σε ασφάλεια των απαιτήσεων της Εταιρείας για τις πιο πάνω συναλλαγές. Η παροχή δανείων ή άλλου τύπου πιστώσεων κατά τα ανωτέρω οριζόμενα δεν θα παρέχεται από την Εταιρεία κατ’ επάγγελμα και δεν θα αφορά τους πελάτες της Εταιρείας. 

μ) Να προβαίνει, προς εξυπηρέτηση του σκοπού της, στη σύσταση εταιρειών ή κοινοπραξιών ή να διαχειρίζεται ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή σε κοινοπραξίες και να αποκτά μετοχές ή μερίδια των εταιρειών αυτών.


ΑΡΘΡΟ 2
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ


Η BOX NOW Α.Ε. αναλαμβάνει έναντι των χρηστών την υποχρέωση για αξιόπιστη από μέρους της παροχή υπηρεσιών, διασφάλιση του απορρήτου των μεταφορών, προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή, διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών και διαρκή ενημέρωση των χρηστών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.


ΑΡΘΡΟ 3
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ


Οι παρεχόμενες από την εταιρεία υπηρεσίες είναι η ταχυμεταφορά και διακίνηση προπληρωμένων ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφοράς από ηλεκτρονικά καταστήματα ή ιδιώτες χρήστες (αποστολέας) μέσω αυτόματων μηχανημάτων (θυρίδων) παράδοσης και παραλαβής (ΑΜΠ). 


Ειδικότερα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα επιμέρους χαρακτηριστικά αυτών παρουσιάζονται παρακάτω:

(α)  ταχυμεταφορά από το συμφωνηθέν σημείο παραλαβής του αποστολέα (για ηλεκτρονικά καταστήματα) προς το ΑΜΠ που επιλέγεται από τον παραλήπτη ή τον αποστολέα (το «επιλεγμένο ΑΜΠ»), 

(β) ταχυμεταφορά από το επιλεγμένο ΑΜΠ, όπου ο παραλήπτης επιστρέφει ταχυδρομικό αντικείμενο στον αποστολέα, στον συμφωνημένο χώρο παράδοσης - παραλαβής του αποστολέα (για ηλεκτρονικά καταστήματα) και με την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία είχε εκ των προτέρων αναλάβει η ίδια να μεταφέρει το ταχυδρομικό αντικείμενο σε ΑΜΠ της,

(γ) από ΑΜΠ όπου ο ίδιος ο αποστολέας θα έχει, εναποθέσει ταχυδρομικό αντικείμενο εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα του ΑΜΠ και η Εταιρεία θα το μεταφέρει από εκεί στο επιλεγμένο ΑΜΠ από το οποίο ο παραλήπτης θα παραλαμβάνει το ταχυδρομικό αντικείμενο ή σε διεύθυνση του παραλήπτη που θα έχει υποδείξει ο αποστολέας (κατόπιν ειδικής έγγραφης συμφωνίας),

(δ)  το ταχυδρομικό αντικείμενο θα παραμένει στο ίδιο ΑΜΠ όπου το παρέδωσε ο αποστολέας και ο παραλήπτης θα το παραλάβει από το ίδιο το ΑΜΠ, εφόσον από το λογισμικό της Εταιρείας προκύπτει διαθεσιμότητα του ΑΜΠ.


Κάθε διακινούμενη αποστολή συνοδεύεται από Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.) της Εταιρείας όπου δηλώνονται ευκρινώς από τον αποστολέα τα στοιχεία της αποστολής (στοιχεία αποστολέα, παραλήπτη κλπ), ο οποίος έχει και την πλήρη ευθύνη αναγραφής των σωστών στοιχείων. Η σύνταξη του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. και η ανάληψη της διακίνησης από την Εταιρεία πιστοποιεί την κατάρτιση ατομικής σύμβασης μεταξύ του χρήστη των υπηρεσιών και της Εταιρείας και αποδεικνύει την αποδοχή των γενικών όρων παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς.


Στόχος της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου με σεβασμό στον χρήστη που θα καλύπτει τις αυξανόμενες ανάγκες ταχείας παράδοσης σε εύκολα προσβάσιμα σημεία των πόλεων. 

Τα αυτόματα μηχανήματα (θυρίδες) παράδοσης και παραλαβής της Εταιρείας είναι φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς είναι ηλιακά και δεν καταναλώνουν επιπλέον ρεύμα.


Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Εταιρεία είναι προσηλωμένη στην:

- πλήρη, άμεση και συστηματική κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών των πελατών της

- υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της, εξακριβωμένη και επιβεβαιούμενη με συνεχείς ελέγχους και μετρήσεις, παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς ταχυμεταφορών παγκοσμίως και 

- συμμόρφωση των υπηρεσιών της ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις. 


Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται μέσω:

- του καθορισμού στόχων στα πλαίσια του ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου δράσης της Εταιρείας

- της οργάνωσης και διάθεσης όλων των απαιτούμενων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της Εταιρείας

- της δημιουργίας ενός τεχνολογικά σύγχρονου και επαγγελματικά κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας

- της διατήρησης του υψηλού επαγγελματικού επιπέδου των στελεχών μέσα από την συνεχή εκπαίδευση και αξιολόγηση,

- της διαρκούς μέτρησης και της αδιάλειπτης παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων και διεργασιών ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια εγκαταστάσεων, προϊόντων/υπηρεσιών και προσωπικού,

- της ορθής επιλογής και υποστήριξης των εξωτερικών συνεργατών της. 


Παρακολούθηση και εντοπισμός ταχυδρομικών αντικειμένων και πληροφόρηση του πελάτη (ΕΣΠΕΤΑ)


Η παρακολούθηση της παραλαβής, διακίνησης, διαλογής, μεταφοράς και παράδοσης των αποστολών των υπηρεσιών ταχυμεταφορών διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4053/2012,στην απόφαση με αριθμό 686/064/26.03.2013 της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) «Κανονισμός Γενικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» και ισχύει σήμερα καθώς επίσης και στην απόφαση αριθμ. 687/328/05.04.2013 της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) «Κώδικας Δεοντολογίας Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» και ισχύει σήμερα.

Για τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών, η παρακολούθηση και εντοπισμός ταχυδρομικών αντικειμένων και η πληροφόρηση του χρήστη επιτυγχάνεται με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού και λογισμικού, ο οποίος επιτρέπει την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων μεταξύ των μηχανημάτων (θυρίδων) της Εταιρείας. Το Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων (ΕΣΠΕΤΑ) παρακολουθεί και παρέχει αναλυτικά τα επιμέρους στοιχεία διακίνησης κάθε αποστολής όπως: παραλαβή, άφιξη σε κέντρο διαλογής, κατανομή στα αυτόματα μηχανήματα παράδοσης και παραλαβής, αναχώρηση από κέντρο διαλογής, κατανομή σε οδηγό, άφιξη σε αυτόματα μηχανήματα παράδοσης και παραλαβής, παράδοση/παραλαβή. Τα στοιχεία κάθε αποστολής είναι στη διάθεση των χρηστών της 24 ώρες το 24ώρο και έως 6 μήνες από την ημερομηνία της αποστολής.


Διαδικασία παράδοσης

Ο παραλήπτης θα λαμβάνει μήνυμα από την Εταιρεία στο νούμερο κινητής τηλεφωνίας που έχει γνωστοποιήσει στον αποστολέα ή και σε άλλες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά Viber, Whatsapp) ή/και στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχει γνωστοποιήσει στον αποστολέα, αφότου η Εταιρεία παραλάβει  το ταχυδρομικό αντικείμενο, ώστε ο παραλήπτης να γνωρίζει ότι ξεκίνησε η διαδικασία παράδοσης του αντικειμένου του.

Όταν  το ταχυδρομικό αντικείμενο παραδοθεί από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Εταιρείας στο επιλεγμένο αυτόματο μηχάνημα (θυρίδα) παράδοσης και παραλαβής, ο παραλήπτης θα ειδοποιηθεί και πάλι με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο ή/και στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχει γνωστοποιήσει στον αποστολέα ότι το ταχυδρομικό αντικείμενο βρίσκεται στην επιλεγμένη θυρίδα. Το μήνυμα περιέχει πληροφορίες για την επιλεγμένη θυρίδα με σχετικό link της διεύθυνσης, τον ανώτατο χρόνο παραμονής του ταχυδρομικού αντικειμένου και ένα μοναδικό κωδικό που θα αποτελείται από 6-8 ψηφία, που θα καθίστανται γνωστά μόνο στον παραλήπτη, τον οποίο ο παραλήπτης θα εισάγει στο πληκτρολόγιο της επιλεγμένης θυρίδας, προκειμένου να ανοίξει η πόρτα της θυρίδας που περιέχει το ταχυδρομικό αντικείμενο.

Ένα τρίτο μήνυμα-υπενθύμισης αποστέλλεται στον παραλήπτη μέχρι 24 ώρες μετά το δεύτερο μήνυμα σε περίπτωση που το αντικείμενο δεν έχει παραληφθεί. Τέλος, ένα τέταρτο μήνυμα-υπενθύμισης  αποστέλλεται τουλάχιστον 10 ώρες πριν λήξει ο χρόνος παραλαβής με το οποίο δίνεται στον παραλήπτη η δυνατότητα να παρατείνει τον χρόνο παραλαβής για μέχρι επιπλέον 24 ώρες.

Αν το αντικείμενο δεν έχει παραληφθεί εντός και του χρόνου παράτασης, το ταχυδρομικό αντικείμενο θα μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας από όπου θα έχει το δικαίωμα να το παραλάβει ο παραλήπτης, εντός  πέντε (5) ημερών, οπότε και θα επιστρέφεται στον αποστολέα.

Σε περίπτωση που το ταχυδρομικό αντικείμενο δεν μπορεί κατ’ εξαίρεση να επιδοθεί στο επιλεγμένο αυτόματο μηχάνημα (θυρίδα) παράδοσης και παραλαβής λόγω πληρότητας, το ταχυδρομικό αντικείμενο, με ενημέρωση του παραλήπτη, παραδίδεται στο πλησιέστερο αυτόματο μηχάνημα (θυρίδα) παράδοσης και παραλαβής.

Η εισαγωγή του μοναδικού κωδικού στο πληκτρολόγιο του επιλεγμένου μηχανήματος-θυρίδας αντικαθιστά την υπογραφή του παραλήπτη και θα αποτελεί απόδειξη παραλαβής του ταχυδρομικού αντικειμένου. Η ταυτοποίηση του παραλήπτη γίνεται από το νούμερο του κινητού τηλεφώνου του που έχει γνωστοποιήσει στον αποστολέα σε συνδυασμό με τον μοναδικό κωδικό, οπότε ο αποστολέας έχει την ευθύνη ορθής διαβίβασης του νούμερου κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη στην Εταιρεία.

Η Εταιρεία επιδιώκει να μην αποστέλλει μηνύματα στους παραλήπτες μεταξύ των ωρών 22:00-7:00.

Αντίστοιχα, όταν ο παραλήπτης ενός ταχυδρομικού αντικειμένου επιλέξει την επιστροφή του στον αποστολέα-κατάστημα μέσω των αυτόματων μηχανήματων παράδοσης και παραλαβής, θα ανοίξει την αριθμημένη θυρίδα στο μηχάνημα που έχει επιλέξει χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό αποτελούμενο από 6-8 ψηφία που θα του έχει σταλεί στο κινητό του και  θα εναποθέσει το αντικείμενο εντός της θυρίδας, την θύρα της οποίας στη συνέχεια θα πρέπει να κλείσει. Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος θα παραλάβει το αντικείμενο από την θυρίδα, προκειμένου να το μεταφέρει μέχρι το κέντρο διαλογής και από εκεί μετά τη διαδικασία διαλογής, θα μεταφερθεί από οδηγό της Εταιρείας στο εξουσιοδοτημένο σημείο του καταστήματος-πελάτη της Εταιρείας.


Όταν ο αποστολέας ενός ταχυδρομικού αντικειμένου επιλέξει την αποστολή του ταχυδρομικού αντικειμένου σε διεύθυνση του παραλήπτη (κατόπιν ειδικής έγγραφης συμφωνίας με την Εταιρεία), θα ανοίξει την αριθμημένη θυρίδα στο μηχάνημα που έχει επιλέξει χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό αποτελούμενο από 6-8 ψηφία που θα του έχει σταλεί στο κινητό του και θα εναποθέσει το ταχυδρομικό αντικείμενο εντός της θυρίδας, την θύρα της οποίας στη συνέχεια θα πρέπει να κλείσει. Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος θα παραλάβει το αντικείμενο από την θυρίδα, προκειμένου να το μεταφέρει μέχρι το κέντρο διαλογής και στη συνέχεια θα παραδοθεί από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Εταιρείας στη διεύθυνση του παραλήπτη, την οποία γνωστοποίησε ο αποστολέας στην Εταιρεία. Κατά την παράδοση ο παραλήπτης, αναγράφει ευκρινώς το όνομα του, την ημερομηνία και ώρα παραλαβής στο συνοδευτικό δελτίο ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.). Ο παραλήπτης ενημερώνεται για την εξέλιξη της παράδοσης με μηνύματα στο νούμερο κινητής τηλεφωνίας που έχει γνωστοποιήσει στον αποστολέα-κατάστημα ή και σε άλλες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά Viber, Whatsapp).Η Εταιρεία θα παρέχει στον παραλήπτη τη δυνατότητα να συνδέεται από κινητό ή υπολογιστή στον ιστότοπο της Εταιρείας, προκειμένου να παρακολουθεί την πορεία παράδοσης του ταχυδρομικού αντικειμένου που έχει παραγγείλει από τον αποστολέα.


Ο παραλήπτης έχει το δικαίωμα να κάνει δήλωση επιφύλαξης σε διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του ταχυδρομικού αντικειμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

     

ΑΡΘΡΟ 4
ΤΙΜΕΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Οι υπηρεσίες με τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης ανά υπηρεσία και οι τιμές παροχής των υπηρεσιών της BOXNOW περιέχονται στον αναλυτικό τιμοκατάλογο, που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της www.boxnow.gr με διακριτό link στην αρχική σελίδα με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών συμφωνιών, για τις οποίες ισχύουν οι ειδικότεροι όροι που διαλαμβάνονται στις συμφωνίες αυτές. 


ΑΡΘΡΟ 5
ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ


α. Η Eταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την επιτυχή και γρήγορη παράδοση, την οποία κάθε φορά αναλαμβάνει. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης κάθε αποστολής, καθώς και για οιαδήποτε βλάβη, ζημία, κακή παράδοση ή μη παράδοση οφειλόμενη στους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 10 του παρόντος.

β. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Eταιρεία για τυχόν επερχόμενες έμμεσες ζημίες ή απώλειες, συμπεριλαμβανομένης κάθε απώλειας εισοδήματος, κέρδους, συμφέροντος, αγοράς κλπ., από οιονδήποτε λόγο κι αν επέλθουν.

γ. Η Eταιρεία σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση και μεταφορά των εξής εγγράφων και αντικειμένων (μη αποδεκτά αντικείμενα): εύθραυστα αντικείμενα μη επαρκώς συσκευασμένα από τον αποστολέα, χρήματα σε μετρητά, συνάλλαγμα, αξιόγραφα, χρυσό σε οιαδήποτε μορφή, μετοχές, ομόλογα, κοσμήματα, πολύτιμα μέταλλα, πολύτιμους λίθους, βιομηχανικούς άνθρακες και διαμάντια, αντικείμενα αρχαιολογικής αξίας, έργα τέχνης, αλλοιώσιμα τρόφιμα, προϊόντα και αντικείμενα ευαίσθητα σε χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες, φυτά, ναρκωτικές ουσίες, εκρηκτικές ύλες, είδη ή εξαρτήματα οπλισμού, ζώα, πορνογραφικό υλικό και γενικά είδη των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται από διεθνείς συμβάσεις ή Οργανισμούς (ΙΑΤΑ, ICAO) ή/και από διατάξεις της ενωσιακής ή/και εθνικής νομοθεσίας ή/και δύνανται βάσει νόμου να κατασχεθούν από τις αρμόδιες αρχές.

δ. Η Eταιρεία δικαιούται να ελέγχει τα αντικείμενα, τα οποία αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει και σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις απαγορευμένου περιεχομένου ή ανεπαρκή στοιχεία παραλήπτη ή/και σε περιπτώσεις όπου η Εταιρεία ενδέχεται να εκτεθεί σε αστική, διοικητική ή ποινική ευθύνη, δικαιούται να μην προχωρήσει σε διεκπεραίωση αποστολής.

ε. Η Eταιρεία δικαιούται να παρακρατήσει ή να μην παραδώσει κάθε είδος που μεταφέρει, προκειμένου να εξασφαλίσει την οιαδήποτε δαπάνη προκύπτει από τη μεταφορά.

   

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

α. 6.1. Ορισμοί

α) Ολική Απώλεια νοείται η απώλεια αντικειμένου μετά την παρέλευση 5 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία  παραλαβής.

β) Μερική Απώλεια νοείται η απώλεια μέρους της αρχικής αποστολής είτε λόγω ανοίγματος της συσκευασίας ή λόγω μη παράδοσης φακέλου/δέματος από σύνολο φακέλων/δεμάτων διαπιστούμενης αυτής πριν ή έως και κατά την ώρα της παράδοσης.

γ) Ολική Καταστροφή νοείται η ολοσχερής καταστροφή αντικειμένου λόγω πλημμελούς μεταφοράς του.

δ) Μερική Καταστροφή νοείται η καταστροφή μέρους της αποστολής λόγω πλημμελούς μεταφοράς.

ε) Ανωτέρα Βία: Απρόοπτα γεγονότα κείμενα πέρα των ανθρωπίνων αντικειμενικά δυνατοτήτων (ατυχήματα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων, απεργίες, συγκοινωνιακά ή τηλεπικοινωνιακά προβλήματα, κλπ.). 

στ) Ως πραγματική αξία νοείται :

για τα έγγραφα το κόστος προετοιμασίας, αντικατάστασης, αναπαραγωγής, ή ανασύνταξης αυτών

για τα αντικείμενα το κόστος επισκευής, αντικατάστασης ή αγοράς αυτών, ως αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα παραστατικά, (στην κατάσταση που ήταν κατά την παραλαβή), λαμβανομένης της κάθε φορά μικρότερης αξίας που αναφέρεται στην παράγραφο 6.6. πιο κάτω, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των ορίων ποσών που ορίζονται στην Απόφαση ΕΕΤΤ 688/52/16.04.2013 (ΦΕΚ 1412/Β/2013) για τις περιπτώσεις αποδεδειγμένης κλοπής, ολικής  απώλειας ή ολικής καταστροφής.

6.2.  Η πλημμελής παροχή υπηρεσιών γεννά δικαίωμα κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης. Κάθε χρήστης μπορεί να υποβάλει έγγραφη διαμαρτυρία για τυχόν απώλειες ή ζημιές που έχουν προκληθεί στην αποστολή του ή για κλοπή αυτής ή για καθυστέρηση επίδοσης πέραν του συμφωνηθέντος χρονικού διαστήματος εντός 6 μηνών το αργότερο από την ημερομηνία παραλαβής και να αιτηθεί αποζημίωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα όρια αποζημίωσης αναλόγως της υπηρεσίας και του είδους της πλημμέλειας.  Η Εταιρεία απαλλάσσεται σε κάθε περίπτωση από οποιαδήποτε ευθύνη εξ’ οιασδήποτε αιτίας σχετικά με πλημμελή εκπλήρωση ταχυδρομικών υπηρεσιών, εφόσον δεν έχει υποβληθεί από το χρήστη σχετική απαίτηση εντός έξι (6) μηνών από την κατάρτιση της ταχυδρομικής σύμβασης.

6.3. Σε περίπτωση που αποδειχθεί, μέσω των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας, ότι την ευθύνη για την ζημιά,  απώλεια, κλοπή ή καθυστέρηση παράδοσης φέρει η Εταιρεία τότε θα ενημερώσει τον χρήστη για την απόφαση και θα του ζητήσει την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την αποζημίωση του. Κατόπιν και υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης δεν έχει οφειλές προς την Εταιρεία, η καταβολή της αποζημίωσης γίνεται εντός  5 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της έγκρισης και της παραλαβής αυτών των δικαιολογητικών, αποδεικνυόμενης με αποδεικτικό παραλαβής – παράδοσης.

6.4. Όλα τα αντικείμενα τα οποία αποζημιώνονται περιέρχονται στην κατοχή της Εταιρείας.

6.5. Οι περιπτώσεις που επιβάλλεται κατ’ αποκοπήν αποζημίωση για πλημμελή παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από την  Εταιρεία προς τον πελάτη για τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών (ή αντιστοίχως για τις υπηρεσίες ταχυδρομείου) καθορίζονται από την   Απόφαση ΕΕΤΤ 688/52/16.04.2013 (ΦΕΚ 1412/Β/2013). 

6.6. Η ευθύνη της Εταιρείας για πλημμελή παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών, για  τους μεμονωμένους πελάτες (αποστολείς η παραλήπτες ή εντολείς οι οποίοι, πέραν της ατομικής σύμβασης, δεν έχουν συνάψει  άλλη  ιδιαίτερη σύμβαση για την διακίνηση  πλήθους ταχυδρομικών αντικειμένων ή/και για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για μεγάλα χρονικά διαστήματα και εξοφλούν τις υπηρεσίες τους  τοις μετρητοίς σύμφωνα με τις βασικές τιμές του επίσημου τιμοκαταλόγου της Εταιρείας άνευ εκπτώσεων) προσδιορίζεται, ως ακολούθως :

Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου ενός φακέλου, με ευθύνη της Εταιρείας, το οποίο φέρει μονοσήμαντα ορισμένο αριθμό αποστολής, καταβάλλεται ανώτατη αποζημίωση 50€ και επιστροφή του ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή.

Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου δέματος με ευθύνη της Εταιρείας, καταβάλλεται ανώτατη αποζημίωση 100€ και επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή.

Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου φακέλου ή δέματος με δηλωμένη αξία με ευθύνη της Εταιρείας, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το ποσό της αξίας και επιστρέφεται το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος για τη συγκεκριμένη αποστολή.

Για αποδεδειγμένη μερική απώλεια ή μερική κλοπή ή μερική καταστροφή περιεχομένου φακέλου με μονοσήμαντα ορισμένο αριθμό αποστολής και δέματος με ευθύνη της Εταιρείας, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με την πραγματική αξία της απώλειας ή κλοπής ή καταστροφής με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ποσό της αποζημίωσης για απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή.

Για αποδεδειγμένη μερική απώλεια ή μερική κλοπή ή μερική καταστροφή περιεχομένου φακέλου ή δέματος με δηλωμένη αξία/ασφαλισμένου με ευθύνη της Εταιρείας, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με την πραγματική αξία της απώλειας ή κλοπής ή καταστροφής, και έως του ποσού ασφαλισμένης αξίας.

Οι ως άνω αποζημιώσεις υπολογίζονται βάσει της πραγματικής αξίας του προς μεταφορά αντικειμένου και κατόπιν εξακρίβωσης και διασταύρωσης αυτού με τα τιμολόγια αγοράς από τον πελάτη και σε καμία περίπτωση με βάση την εμπορική αξία αυτού.

Εάν ένα δέμα ή ένα ταχυδρομικό αντικείμενο ταχυμεταφορών επιστραφεί και η αιτία της μη επίδοσής του είναι άγνωστη με ευθύνη της Εταιρείας, ή δεν παραδοθεί με ευθύνη της Εταιρείας και επιστραφεί ο αποστολέας δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή των ταχυδρομικών εξόδων.

Για αποδεδειγμένη καθυστέρηση επίδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών, πέραν  των ορισμένων ανά υπηρεσία χρόνων παράδοσης, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με 6€ για κάθε ημέρα καθυστέρησης και για την περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβαίνει το πενταπλάσιο του συμφωνημένου χρόνου επίδοσης, επιπλέον επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της αποζημίωσης δεν υπερβαίνει τα 100€. 

Η αποζημίωση για ηθική βλάβη συμπεριλαμβάνεται στα προαναφερθέντα ποσά, ενώ η συνεπαγόμενη απώλεια κέρδους δεν αποζημιώνεται.

Σε πολλαπλή αποστολή, όπου αποστέλλονται πολλά ταχυδρομικά αντικείμενα προς έναν παραλήπτη και που εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις, κάθε ταχυδρομικό αντικείμενο τυγχάνει διαφορετικής αντιμετώπισης και αποζημιώνεται ξεχωριστά.


Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για ολική ή μερική καταστροφή στις εξής περιπτώσεις:

1. Εκτάκτου ανάγκης που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν ή αποφευχθούν από την Εταιρεία. Στις περιπτώσεις αυτές, επιστρέφεται το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος.

2.  Αποδεδειγμένων  εγκληματικών  ενεργειών  στις  εγκαταστάσεις  ή  στα  μεταφορικά  μέσα,  που  έχουν  σαν αποτέλεσμα την απώλεια, βλάβη ή καταστροφή ταχυδρομικών αντικειμένων. Στις περιπτώσεις αυτές, επιστρέφεται το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος.

3. Λόγω της ιδιαίτερης ευπαθούς φύσης του περιεχομένου του ταχυδρομικού αντικειμένου ή δέματος, όπως ιδίως τρόφιμα με ημερομηνία λήξης και φάρμακα.

4. Αποδεδειγμένης αμέλειας του αποστολέα, όπως ιδίως ακατάλληλη συσκευασία, λανθασμένη περιγραφή του αντικειμένου και ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία του παραλήπτη.

5. Αποστολών, των οποίων το περιεχόμενο εμπίπτει σε απαγόρευση διακίνησης ή κατοχής για τον αποστολέα και/ή τον παραλήπτη.

6. Αποστολών, το περιεχόμενο των οποίων κατάσχεται ή καταστρέφεται από τις αρμόδιες Αρχές.

7. Ο παραλήπτης δεν έχει ενδιαφερθεί για παραλαβή του ταχυδρομικού αντικειμένου για διάστημα άνω των 6 μηνών,

8. Ο παραλήπτης παραλαμβάνει το αντικείμενο και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών δεν έχει εκφράσει επιφύλαξη.


ΑΡΘΡΟ 7
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ


α. Τόσο οι ώρες παραλαβών και παραδόσεων των ταχυδρομικών αντικειμένων όσο και υποδοχής τηλεφωνικών κλήσεων είναι κάθε ημέρα ολόκληρο το 24ωρο. 

β. Ο χρήστης-παραλήπτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει στην έδρα της Εταιρείας έγγραφη δήλωση παραπόνων ή επιφύλαξης σχετικά με την από μέρους της Εταιρείας παροχή υπηρεσιών, στην οποία οφείλει να αναφέρει σαφώς και λεπτομερώς το συγκεκριμένο παράπονο και τις ακριβείς περιστάσεις υπό τις οποίες τελέσθηκε η συγκεκριμένη αποστολή. Ο παραλήπτης μπορεί να στείλει τη δήλωση επιφύλαξης στην ηλεκτρονική δ/ση της Εταιρείας [email protected] ή και μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας https://boxnow.gr

γ. Εφόσον η ανωτέρω δήλωση του χρήστη- παραλήπτη είναι σαφής και ορισμένη και αναφέρεται σε συγκεκριμένη αποστολή που έχει ήδη εκτελεσθεί από την Εταιρεία, η Εταιρεία οφείλει να απαντήσει σε αυτόν εγγράφως εντός 20 ημερών από την υποβολή της ανωτέρω έγγραφης δήλωσης και στη διεύθυνση που αυτός έχει δηλώσει προς την Εταιρεία. 


  

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. ΦΙΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Η Εταιρεία μετά από έγγραφη επικοινωνία του χρήστη επιδιώκει να επιλύσει κάθε διαφορά που σχετίζεται με αθέτηση από την Εταιρεία του παρόντος Χ.Υ.Κ. με φιλικό διακανονισμό το συντομότερο δυνατό. 

Για απαιτήσεις εκτός Χ.Υ.Κ ο χρήστης έχει δικαίωμα να απευθυνθεί σε άλλες αρμόδιες αρχές ή να προσφύγει στα Δικαστήρια Αθηνών.

2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

α. Σε περίπτωση μη επίτευξης φιλικού διακανονισμού, η Εταιρεία, με τη σύμφωνη γνώμη των μερών, συγκροτεί τριμελής Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, η οποία απαρτίζεται από δύο εκπροσώπους της Εταιρείας και από έναν εκπρόσωπο των χρηστών/καταναλωτών, ο οποίος προσκαλείται με επιμέλεια της Εταιρείας, με δικαίωμα παράστασης από τον ενδιαφερόμενο χρήστη. Ο καταναλωτής/χρήστης έχει δικαίωμα να υποβάλει γραπτό υπόμνημα σε περίπτωση που κωλύεται να παραστεί.

β. Στην επιτροπή εισάγονται προς συζήτηση και επίλυση κάθε είδους διαφορές που τυχόν ανακύπτουν μεταξύ της Εταιρείας και των χρηστών λόγω αποδεδειγμένης αθέτησης από την Εταιρεία του παρόντος Χ.Υ.Κ. και αφορούν σε αποστολή που εκτελέσθηκε από την Εταιρεία με αποστολέα ή παραλήπτη τον ενδιαφερόμενο.

γ. Ο χρήστης δύναται να υποβάλει το αίτημα επίλυσης της διαφοράς του με την Eταιρεία στα γραφεία αυτής ή στο email [email protected] και η Eταιρεία οφείλει να του απαντήσει εντός προθεσμίας 20 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του έγγραφου αιτήματός του ή σαράντα (40) εργάσιμων ημερών, εφόσον απαιτηθούν πρόσθετα στοιχεία.


ΑΡΘΡΟ 9
ΑΝΕΠΙΔΟΤΑ

Ανεπίδοτο θεωρείται ένα ταχυδρομικό αντικείμενο που δεν κατέστη δυνατό να επιδοθεί αν και έχει εξαντληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια επίδοσής του, χωρίς αποτέλεσμα. Το ανεπίδοτο ταχυδρομικό αντικείμενο δύναται να φυλάσσεται τουλάχιστον 6 μήνες στο χώρο της Εταιρείας, με χρεώσεις που έχουν γνωστοποιηθεί στον πελάτη. Οι υποχρεώσεις και οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει η ταχυδρομική επιχείρηση όσον αφορά στη διαχείριση των ταχυδρομικών αντικειμένων για τα οποία δεν κατέστη δυνατή η επίδοσή τους στους παραλήπτες ή η επιστροφή τους στους αποστολείς για οποιαδήποτε αιτία, είναι κατ’ ελάχιστο, οι εξής:


έγγραφη ειδοποίηση προς τον παραλήπτη και επιστροφή του αντικειμένου σε χώρο της επιχείρησης

εφόσον τελικά δεν καταστεί δυνατή η επίδοση του αντικειμένου στον παραλήπτη, το αντικείμενο δύναται να επιστρέφεται στον αποστολέα  με χρέωση όχι μεγαλύτερη του ποσού που καταβλήθηκε για την αποστολή του

ταχυδρομικά αντικείμενα τα οποία δεν είναι δυνατόν να επιδοθούν στον παραλήπτη ή να επιστραφούν στον αποστολέα, θα θεωρούνται οριστικά ανεπίδοτα και ακολουθείται διαδικασία καταστροφής αυτών συντάσσοντας σχετικό πρακτικό καταστροφής, μετά από πάροδο 6 μηνών 

τα ανεπίδοτα αντικείμενα που έχουν δηλωθεί από τον αποστολέα ότι έχουν αξία άνω των 100 ευρώ ή έχουν παρακρατηθεί επίσημα αποδίδονται στην ΕΕΤΤ. 

    

ΑΡΘΡΟ 10
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Χ.Υ.Κ.

Τα άρθρα του παρόντος Χ.Υ.Κ. δεν εφαρμόζονται στις κάτωθι περιπτώσεις:

α. Ανωτέρας βίας, ήτοι σε περίπτωση επέλευσης οιουδήποτε απρόβλεπτου και αιφνίδιου γεγονότος, το οποίο η εταιρεία αδυνατεί να προβλέψει, ενδεικτικά αναφερομένων των περιπτώσεων δυσμενών καιρικών φαινομένων, σεισμών, πλημμύρων, απεργιών, συγκοινωνιών ή τηλεπικοινωνιακών προβλημάτων, κωλυσιεργίας συνεργαζομένων δημόσιων φορέων, ατυχημάτων που αφορούν στα χρησιμοποιούμενα μέσα.

β. Διενέργειας εγκληματικών ενεργειών σε βάρος της εταιρείας (στις εγκαταστάσεις, στο προσωπικό της, στον εξοπλισμό, στα μηχανήματα-θυρίδες, στα μεταφορικά μέσα αυτής), που έχουν ως αποτέλεσμα την ολική ή μερική καταστροφή και απώλεια των μεταφερόμενων αντικειμένων.

γ. Μη εκπλήρωσης από μέρους των χρηστών των ανειλημμένων υποχρεώσεών τους έναντι της Εταιρείας, όπως αυτές προκύπτουν από τη μεταξύ τους συναφθείσα συμφωνία.

ε. Διενέργειας, από μέρους των χρηστών, πράξεων που αντιβαίνουν στην ισχύουσα νομοθεσία .

στ. Απόκρυψης από τον χρήστη ότι η αιτούμενη από αυτόν διεκπεραίωση και μεταφορά ταχυδρομικών αντικειμένων αντίκειται στον νόμο ή αφορά σε αντικείμενα, τα οποία δεν δέχεται για διεκπεραίωση η ΙΑΤΑ, συμπεριλαμβανομένων όσων αναφέρονται στην παρ. δ του άρθρου 5 του παρόντος.

ζ. Μη υλοποίησης των ανειλημμένων υποχρεώσεων της Εταιρείας λόγω υπαιτιότητας ή σχετικής εκδηλωθείσης επιθυμίας του χρήστη.