boxnowLogoPopup

Ολα στο χέρι σου

μέσω του BOX NOW App!

BoxNow

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ BOXNOW Α.Ε.

 

Οι υπηρεσίες ταχυμεταφοράς δεμάτων και εγγράφων της BOXNOW Α.Ε. (εφεξής η “BOXNOW”), για τις οποίες δεν υπάρχει άλλη ειδική έγγραφη συμφωνία, διέπονται από τους όρους του παρόντος. 


Άρθρο 1-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Χρήστης για τους σκοπούς του παρόντος είναι ο αποστολέας ή/και ο παραλήπτης. 

Ο χρήστης δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους μεταφοράς της BOXNOW για το έγγραφο ή δέμα (το «ταχυδρομικό αντικείμενο») που μεταφέρεται από την BOXNOW με όποιο μέσο επιλέγει η BOXNOW. 

Το Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.) της BOXNOW είναι έντυπο μη διαπραγματεύσιμο και ο αποστολέας αναγνωρίζει ότι συμπληρώθηκε από αυτόν ή από την BOXNOW ή τους προστηθέντες της με εντολή του και για λογαριασμό του. Ο αποστολέας δηλώνει και αποδέχεται ότι είναι κύριος ή κάτοχος ή εκπρόσωπος του κυρίου ή του κατόχου του ταχυδρομικού αντικειμένου που μεταφέρεται από τη BOXNOW. Η σύνταξη του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. και η ανάληψη της διακίνησης από την BOXNOW πιστοποιεί την κατάρτιση ατομικής σύμβασης μεταξύ του αποστολέα και της BOXNOW και αποδεικνύει την αποδοχή των γενικών όρων παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. 

Η BOXNOW δύναται να κάνει τη μεταφορά η ίδια με δικά της μέσα ή μέσω οποιουδήποτε άλλου αδειοδοτημένου ταχυμεταφορέα. 

Σε περίπτωση που η παραλαβή ή η παράδοση της αποστολής γίνει με την χρήση των αυτόματων θυρίδων παράδοσης παραλαβής της BOXNOW και του ειδικού κωδικού ασφαλείας (PIN), η χρήση του ειδικού κωδικού ασφαλείας (PIN) που αποστέλλεται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου ή/και του e-mail του χρήστη επέχει θέση αποδοχής των όρων του παρόντος και υπογραφής του χρήστη καθώς και απόδειξη παραλαβής ή παράδοσης του ταχυδρομικού αντικειμένου. 

Ο χρήστης των υπηρεσιών της BOXNOW αποδέχεται και επιτρέπει στην BOXNOW τη χρήση του αριθμού κινητού τηλεφώνου του και του e-mail του για την αποστολή του κωδικού ασφαλείας (PIN) που αφορούν στην παράδοση-παραλαβή του ταχυδρομικού αντικειμένου, την ενημέρωσή του για την πορεία της αποστολής του, καθώς και για την αποστολή του νόμιμου φορολογικού παραστατικού – Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ ή ΤΠΥ) – της αποστολής του. 

Ο χρήστης φέρει την ευθύνη να μην αποκαλύψει το PIN σε τρίτους, καθώς στην περίπτωση που το κάνει, η χρήση του από τρίτο θα είναι για λογαριασμό του. 

Σε περίπτωση που η παράδοση της αποστολής γίνει με την χρήση των αυτόματων θυρίδων παράδοσης παραλαβής της BOXNOW, η ταυτοποίηση του παραλήπτη γίνεται με το κινητό τηλέφωνό του σε συνδυασμό με το PIN, οπότε η ορθότητα του αριθμού του κινητού τηλεφώνου του είναι καίριας σημασίας για τη σωστή παράδοση της αποστολής. Η σωστή μεταφορά των στοιχείων αυτών στην BOXNOW είναι αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα. 

Σε περίπτωση που η παράδοση της αποστολής γίνει στη διεύθυνση του παραλήπτη, η υπογραφή του στο συνοδευτικό δελτίο ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.) ή στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό μέσο , επέχει θέση αποδοχής των όρων του παρόντος καθώς και απόδειξη παραλαβής του ταχυδρομικού αντικειμένου. 

Η παρακολούθηση των αποστολών γίνεται μέσω του ΕΣΠΕΤΑ (Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων) της BOXNOW σε όλα τα στάδια διακίνησης (track & trace). 

 

Άρθρο 2-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ 

Ο αποστολέας εγγυάται ότι: α) στην υπό διεκπεραίωση αποστολή έχουν καταγραφεί σωστά στο Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς τα απαιτούμενα στοιχεία αποστολής του αποστολέα και του παραλήπτη, β) το ταχυδρομικό αντικείμενο έχει συσκευασθεί  σωστά, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά του, γ) θα προκαταβάλλει όλες τις χρεώσεις μεταφοράς, επιστροφής ή αποθήκευσης των ταχυδρομικών αντικειμένων που αντιστοιχούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες, δ) το ταχυδρομικό αντικείμενο πληροί τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος. 

 

Άρθρο 3-ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

Το μέγιστο βάρος του ταχυδρομικού αντικειμένου που αναλαμβάνει να μεταφέρει η BOXNOW ορίζεται στα 20 κιλά. Τα ταχυδρομικά αντικείμενα θα έχουν μέγιστες διαστάσεις 62 x 45 x 36 εκ. 

Η μέγιστη αξία του ταχυδρομικού αντικειμένου που αναλαμβάνει να μεταφέρει η BOXNOW δεν θα ξεπερνά τα διακόσια ευρώ (€200). Η BOXNOW δικαιούται να αρνηθεί τη μεταφορά ταχυδρομικού αντικειμένου που ξεπερνά τα ως άνω όρια βάρους, διαστάσεων και αξίας. 

Η BOXNOW δεν δύναται να γνωρίζει το περιεχόμενο των αποστολών και ο αποστολέας οφείλει να ελέγχει αν το ταχυδρομικό του αντικείμενο πληροί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις μεταφοράς, φέρει δε ο ίδιος την πλήρη ευθύνη για τις οιεσδήποτε τυχόν υπερβάσεις των ορίων αυτών, σε οποιαδήποτε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς της αποστολής. Η BOXNOW δικαιούται, αλλά δεν υποχρεούται να ελέγξει το περιεχόμενο της αποστολής την οποία αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει, καθώς και να μην παραλάβει προς διακίνηση ταχυδρομικό αντικείμενο, εφόσον ο αποστολέας αρνηθεί την επιθεώρησή του από εκπρόσωπό της. 

Η BOXNOW επίσης δικαιούται, είτε κατά την παραλαβή είτε σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μετά την παραλαβή της, να μην προχωρήσει σε διεκπεραίωση αποστολής, αν υπάρχουν ενδείξεις απαγορευμένου περιεχόμενου ή ανεπαρκή στοιχεία παραλήπτη, καθώς και εάν δεν έχει υποβληθεί τελωνειακή δήλωση όταν αυτή απαιτείται από τους εφαρμοστέους τελωνειακούς κανονισμούς ή/και η αποστολή δεν συνοδεύεται από τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά που προβλέπονται από την νομοθεσία. 

 

Άρθρο 4-ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

Οι υπηρεσίες με τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης ανά υπηρεσία και οι τιμές παροχής των υπηρεσιών της BOXNOW περιέχονται στον αναλυτικό τιμοκατάλογο, που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα τηςwww.boxnow.grμε διακριτό link στην αρχική σελίδα με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών συμφωνιών, για τις οποίες ισχύουν οι ειδικότεροι όροι που διαλαμβάνονται στις συμφωνίες αυτές. H BOXNOW έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί τις χρεώσεις της για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία σύμφωνα με τις ανάγκες της. Ο τιμοκατάλογος ανανεώνεται κατά διαστήματα, ώστε να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών της αγοράς και των απαιτήσεων των χρηστών. Κάθε νέα ανάρτηση/δημοσίευση τιμοκαταλόγου αντικαθιστά τον προηγούμενο, ο οποίος παύει έκτοτε να ισχύει. Η BOXNOW δικαιούται να παρακρατήσει ή να μην παραδώσει ταχυδρομικό αντικείμενο που μεταφέρει, μέχρι να εξοφληθεί για την υπηρεσία της. Σε περίπτωση που ο αποστολέας επιθυμεί η διεκπεραίωση της αποστολής του ταχυδρομικού του αντικειμένου να καλύπτεται με ασφαλιστική κάλυψη, απαιτείται ειδική συμφωνία με την BOXNOW. 

 

Άρθρο 5-ΕΥΘΥΝΗ BOXNOW– ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

Η ευθύνη της BOXNOW για πλημμελή παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών για τους μεμονωμένους χρήστες (αποστολείς η παραλήπτες ή εντολείς οι οποίοι δεν έχουν ειδικότερη σύμβαση και εξοφλούν τις υπηρεσίες ,που τους παρέχονται. τοις μετρητοίς σύμφωνα με τις βασικές τιμές του επίσημου τιμοκαταλόγου της BOXNOW άνευ εκπτώσεων) προσδιορίζεται βάσει της υπ’ αριθμόν 688/52/2013 – ΦΕΚ Β/1412/Β/10-6-2013 Απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. για τον καθορισμό των περιπτώσεων που επιβάλλεται κατ’ αποκοπή αποζημίωση για πλημμελή παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, ως ακολούθως: 

Καταβολή αποζημίωσης για πλημμελή παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών προς τον χρήστη: 

α. Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου ενός φακέλου, το οποίο φέρει μονοσήμαντα ορισμένο αριθμό αποστολής, καταβάλλεται ανώτατη αποζημίωση 50€ και επιστροφή του ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή. 

β. Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου δέματος καταβάλλεται ανώτατη αποζημίωση 100€ και επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή. 

γ. Για αποδεδειγμένη μερική απώλεια ή μερική κλοπή ή μερική καταστροφή περιεχομένου φακέλου με μονοσήμαντα ορισμένο αριθμό αποστολής και δέματος καταβάλλεται αποζημίωση ίση με την πραγματική αξία της απώλειας ή κλοπής ή καταστροφής με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ανώτατο ποσό της αποζημίωσης για απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή. 

δ. Εάν ένα ταχυδρομικό αντικείμενο επιστραφεί και η αιτία της μη επίδοσής του είναι άγνωστη, ο αποστολέας δικαιούται επιστροφή των ταχυδρομικών εξόδων. 

ε. Οι ως άνω αποζημιώσεις υπολογίζονται βάσει της πραγματικής αξίας του προς μεταφορά εμπορεύματος και κατόπιν εξακρίβωσης και διασταύρωσης αυτού με τα τιμολόγια αγοράς από τον πελάτη και σε καμία περίπτωση με βάση την εμπορική αξία αυτού. 

στ. Η αποζημίωση για ηθική βλάβη συμπεριλαμβάνεται στα προαναφερθέντα ποσά, ενώ η συνεπαγόμενη απώλεια κέρδους δεν αποζημιώνεται. 

ζ. Για αποδεδειγμένη καθυστέρηση επίδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών, πέραν των ορισμένων ανά υπηρεσία χρόνων παράδοσης, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με 6€ για κάθε μέρα καθυστέρησης και για την περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβαίνει το πενταπλάσιο του συμφωνημένου χρόνου επίδοσης, επιπλέον επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της αποζημίωσης δεν υπερβαίνει τα 100€. 

Επιπλέον, ορίζονται τα εξής: 

α. Σε πολλαπλή αποστολή, όπου αποστέλλονται πολλά ταχυδρομικά αντικείμενα προς έναν παραλήπτη και που εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις, κάθε ταχυδρομικό αντικείμενο τυγχάνει διαφορετικής αντιμετώπισης και αποζημιώνεται ξεχωριστά. 

β. Οι αποζημιώσεις των ανωτέρω περιπτώσεων καταβάλλονται στον αποστολέα ή αν αυτός παραιτηθεί των δικαιωμάτων του, στον παραλήπτη του ταχυδρομικού αντικειμένου. 

γ. Η αποζημίωση καταβάλλεται το αργότερο εντός περιόδου 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισης καταβολής αποζημίωσης. 

Ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα παραπάνω οριζόμενα ποσά αποζημίωσης και δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε επιπλέον αξίωσή του κατά της BOXNOW για κάθε θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται. 

 

Άρθρο 6- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Η ευθύνη της BOXNOW κατά το άρθρο 5 δεν υφίσταται στις εξής περιπτώσεις: 

α. Εκτάκτου ανάγκης, τις οποίες η Εταιρεία δεν μπορούσε να προβλέψει ούτε να αποφύγει (όπως ατύχημα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων, απεργίες κ.λ.π.). Στις περιπτώσεις αυτές, επιστρέφεται το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος. 

β. Αποδεδειγμένων εγκληματικών ενεργειών στις εγκαταστάσεις ή στις αυτόματες θυρίδες παράδοσης παραλαβής ή στα μεταφορικά μέσα, που έχουν σαν αποτέλεσμα την απώλεια, βλάβη ή καταστροφή ταχυδρομικών αντικειμένων. Στις περιπτώσεις αυτές, επιστρέφεται το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος. 

γ. Λόγω της ιδιαίτερης ευπαθούς φύσης του περιεχομένου του ταχυδρομικού αντικειμένου, όπως ιδίως τρόφιμα με ημερομηνία λήξης και φάρμακα. 

δ. Αποδεδειγμένης αμέλειας του αποστολέα, όπως ιδίως ακατάλληλη συσκευασία, λανθασμένη περιγραφή του αντικειμένου και ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία του παραλήπτη. 

ε. Αποστολών, των οποίων το περιεχόμενο εμπίπτει σε απαγόρευση διακίνησης ή κατοχής για τον αποστολέα και/ή τον παραλήπτη ή και αποστολών, το περιεχόμενο των οποίων κατάσχεται ή καταστρέφεται από τις αρμόδιες Αρχές, 

στ. Ο παραλήπτης δεν έχει ενδιαφερθεί για παραλαβή του ταχυδρομικού αντικειμένου για διάστημα άνω των 6 μηνών. 

ζ. Ο παραλήπτης παραλαμβάνει το ταχυδρομικό αντικείμενο και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών δεν έχει εκφράσει επιφύλαξη. 

Η ευθύνη της BOXNOW ρητά περιορίζεται μέχρι των ποσών που ορίζονται, κατά περίπτωση, στο ανωτέρω άρθρο 5 και σε καμία περίπτωση δεν φέρει περαιτέρω ή άλλη ευθύνη για κανένα είδος απώλειας ή ζημίας όπως και να προέρχονται (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κάθε είδους θετικών ή αποθετικών ζημιών, διαφυγόντων κερδών, ηθικής βλάβης κλπ). 

Ο κατά τα ανωτέρω περιορισμός της αποζημίωσης με τη χορήγηση κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης κατά το άρθρο 5 καταλαμβάνει κάθε απαίτηση του αποστολέα ή του παραλήπτη που απορρέει από την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, είτε από σύμβαση είτε από αδικοπραξία, και δεν ισχύει, εάν η παράβαση της συμβατικής υποχρέωσης ή η αδικοπραξία ανάγεται σε δόλο της BOXNOW ή των προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό της. 

Η BOXNOW απαλλάσσεται σε κάθε περίπτωση από οποιαδήποτε ευθύνη εξ οιασδήποτε αιτίας σχετικά με πλημμελή εκπλήρωση ταχυδρομικών υπηρεσιών, εφόσον δεν έχει υποβληθεί στην  BOXNOW από τον παραλήπτη σχετική απαίτηση, εντός έξι (6) μηνών από την κατάρτιση της ταχυδρομικής σύμβασης. Καμία απαίτηση δε γίνεται δεκτή μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας. 

Η BOXNOW δεν φέρει καμία ευθύνη για αποζημίωση, εφόσον ο χρήστης δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν την αξία των μεταφερομένων αποστολών προς αποζημίωση. 

Η ευθύνη της BOXNOW για πλημμελή παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών για τους χρήστες των υπηρεσιών με τους οποίους έχουν συναφθεί ή συνάπτονται ειδικές ατομικές  συμβάσεις/συμφωνίες για την διακίνηση πλήθους ταχυδρομικών αντικειμένων ή/και για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για μεγάλα χρονικά διαστήματα και στους οποίους παρέχονται εκπτώσεις επί των βασικών τιμών του επίσημου τιμοκαταλόγου της BOXNOW ή/και ειδικές χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τις βασικές τιμές των εν λόγω υπηρεσιών, ή /και πίστωση για την παροχή των υπηρεσιών, ισχύουν οι ειδικότεροι όροι και συμφωνίες που διαλαμβάνονται στις συμβάσεις αυτές. 

 

Άρθρο 7-ΑΝΕΠΙΔΟΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

Όταν το ταχυδρομικό αντικείμενο δεν είναι δυνατόν, για κάποιο λόγο, να παραδοθεί στον παραλήπτη ή να επιστραφεί στον αποστολέα, τότε παραμένει για έξι (6) μήνες από την τελευταία ειδοποίηση του αποστολέα, στις αποθήκες της BOXNOW με έξοδα του αποστολέα. Μετά την πάροδο του εξαμήνου, το ταχυδρομικό αντικείμενο θεωρείται οριστικά ανεπίδοτο και ακολουθείται διαδικασία καταστροφής του, κατόπιν συντάξεως σχετικού πρακτικού καταστροφής από την BOXNOW. Από την παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται τα αντικείμενα τα οποία έχουν παρακρατηθεί επίσημα ή έχει δηλωθεί από τον αποστολέα ότι έχουν αξία μείζονα των 100 ευρώ, οπότε αποδίδονται στην Ε.Ε.Τ.Τ.. 

Ως ανεπίδοτα ταχυδρομικά αντικείμενα χαρακτηρίζονται: 

α) εκείνα τα οποία δεν κατέστη δυνατόν να παραδοθούν στον παραλήπτη για οποιαδήποτε αιτία, 

β) εκείνα τα οποία έχουν παρακρατηθεί νόμιμα από την BOXNOW και 

γ) εκείνα τα οποία δεν κατέστη δυνατόν να παραδοθούν στον παραλήπτη και ταυτόχρονα δεν είναι δυνατόν να ενημερωθεί ο αποστολέας. 

 

Άρθρο 8-ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

Η BOXNOW δεν αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση και μεταφορά των ακόλουθων ταχυδρομικών αντικειμένων: 

Χρήματα – Εύθραυστα αντικείμενα μη επαρκώς συσκευασμένα – Ενεργοποιημένες τραπεζικές κάρτες – Κάρτες Χρόνου Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας – Χρυσό σε οποιαδήποτε μορφή – Ωρολόγια Χρυσά – Κοσμήματα – Πολύτιμοι Λίθοι & Μέταλλα – Αρχαιότητες – Έργα Τέχνης – Μη Αναπαραγώγιμα Έγγραφα ή Αντικείμενα (πχ Αλληλογραφία/Φιλμ/Βίντεο Προσωπικής Αξίας, Γραμματόσημα, Λαχεία, Αντίκες) – Αλλοιώσιμα Τρόφιμα – Φυτά – Ναρκωτικά – Εύφλεκτα, Εκρηκτικά & Ραδιενεργά Υλικά – Βιολογικό Υλικό – Μολυσματικές, Διαβρωτικές & Δηλητηριώδεις Ουσίες – Είδη ή μέρη Οπλισμού – Ζώα – Πορνογραφικό Υλικό και γενικά είδη των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται από διεθνείς συμβάσεις ή Οργανισμούς (ΙΑΤΑ, ICAO) ή/και από διατάξεις της ενωσιακής ή/και εθνικής νομοθεσίας. 

Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει να μεταφέρει ταχυδρομικά αντικείμενα τα οποία είναι ευαίσθητα σε χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες αντίστοιχα. 


Άρθρο 9- ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η διαδικασία επίλυσης διαφορών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών γίνεται είτε μέσω φιλικού διακανονισμού μέσω έγγραφης επικοινωνίας του αποστολέα/παραλήπτη με την Εταιρεία για την επίτευξη επίλυσης της διαφοράς, είτε με τη συγκρότηση, κατόπιν σχετικού αιτήματος, της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών. 

 

Άρθρο 10- ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της BOXNOW και του χρήστη, που δεν επιλυθεί εξωδικαστικά με τη διαδικασία του άρθρου 9, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο το Ελληνικό δίκαιο. 

 

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς από την BOXNOW A.E οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της BOXNOW στο τηλ.+30 211-100 5304 ή στο e-mail[email protected]. 

 

 

Τελευταία επικαιροποίηση: Οκτώβριος 2022