boxnowLogoPopup

Ολα στο χέρι σου

μέσω του BOX NOW App!

BoxNow

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ BOX NOW Α.Ε.


23 Μαρτίου 2023


H BOX NOW Α.Ε., εφεξής «BOX NOW» ή «εταιρεία», θεωρεί ως ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε μαζί της, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά επισκέπτες, πρώην ή ενεργοί πελάτες, εργαζόμενοι, συνεργαζόμενοι έμποροι, προμηθευτές ή συνεργαζόμενοι τρίτοι.

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στη μοναδική σας αναγνώριση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ενδεικτικά, στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, εικόνα και βίντεο, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας, αριθμοί σταθερού και κινητών τηλεφώνων σας, τραπεζικών/χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών σας, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, στοιχεία αξιολόγησης, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών σας (log files, cookies κλπ.), και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679) και της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).


1. Ποιοι Είμαστε

H BOX NOW είναι ένας πρωτοπόρος οργανισμός στον τομέα της τεχνολογίας και των ταχυμεταφορών, που προσφέρει σύγχρονες και αυτοματοποιημένες υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων. Όραμα μας είναι να καθιερώσουμε τα BOX NOW Lockers, ως την προτιμότερη από τον καταναλωτή μέθοδο παραλαβής και παράδοσης δεμάτων.

BOX NOW Α.Ε.

Τατοϊου 96, Αχαρνές

13672, Αττική

Τηλ. +30 211-100 5304 

Email: [email protected] 

DPO: [email protected]

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στόχο έχει να σας ενημερώσει για τους όρους συλλογής, επεξεργασίας και διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων σας που ενδέχεται να συλλέξουμε ως Υπεύθυνοι επεξεργασίας.


2. Τρόποι συλλογής προσωπικών δεδομένων

Η BOX NOW θα σας ζητήσει πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα προσωπικά σας δεδομένα για να λάβετε τις υπηρεσίες της. Σε αυτά ανήκουν ενδεικτικά και κατά περίπτωση

· όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ταχυδρομική διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου επικοινωνίας και αρ. παραγγελίας

· στοιχεία απόδειξης συναλλαγών

  στοιχεία που συλλέγουμε όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας όπως θέμα και ελεύθερο κείμενο

· στοιχεία που συλλέγουμε μέσω της χρήσης cookies εφόσον έχετε συναινέσει με αυτό

· στοιχεία που λαμβάνουμε από τρίτους συνεργαζόμενους φορείς όπως εμπόρους και αφορούν την εκτέλεση και παράδοση μιας παραγγελίας σας

Η λήψη των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή για την εκτέλεση μιας συναλλαγής μεταξύ μας ή αφορά την προστασία των ατόμων και των εγκαταστάσεων μας (CCTV) καθώς και για την εκτέλεση μιας μεταξύ μας σύμβασης υπό την ιδιότητα σας ως χρήστη των υπηρεσιών μας μας η/και ως συνεργάτη μας η/και ως επισκέπτη της ιστοσελίδας μας.

Η BOX NOW διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται από τους συμβατικούς όρους κάθε υπηρεσίας, σε συνδυασμό με την κείμενη οικονομική, φορολογική και λοιπή νομοθεσία, βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας ενώ στη συνέχεια τα ανωνυμοποιεί ή τα καταστρέφει.


3. Προσωπικά Δεδομένα Ανηλίκων

Γενικά για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων μας δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων, ούτε παρέχουμε υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας σε άτομα κάτω των 15 ετών.


4. Νομιμότητα της Επεξεργασίας

Η BOX NOW θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τουλάχιστον ένα από τους ακόλουθους σύννομους σκοπούς επεξεργασίας:

  1. Για την υπογραφή και εκτέλεση μεταξύ μας σύμβασης και την εξυπηρέτηση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.

  2. Γιατί είναι απαραίτητο να συμμορφωθούμε με μια νομική ή κανονιστική μας υποχρέωση όπως να εκπληρώσουμε τις φορολογικές μας υποχρεώσεις.

  3. Για να εξυπηρετήσουμε τα έννομα επιχειρηματικά συμφέροντά μας καθώς και τα έννομα συμφέροντα τρίτων.

  Έννομο συμφέρον είναι όταν έχουμε έναν επιχειρηματικό ή εμπορικό λόγο για να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας. Ακόμη όμως και τότε η χρήση αυτή είναι σύμφωνη 

  με τα θεμελιώδη σας δικαιώματα, παραδείγματος χάριν:

  · Εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης (κάμερες κλειστού κυκλώματος - CCTV), στις εισόδους και την περίμετρο των εγκαταστάσεων μας για την πρόληψη 

    εκληματικών ενεργειών και την προστασία ατόμων και αγαθών. Εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης (κάμερες κλειστού κυκλώματος - CCTV), στις εισόδους και την 

    περίμετρο των εγκαταστάσεων μας για την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών και την προστασία ατόμων και αγαθών.

  · Δημιουργία νόμιμων αξιώσεων και προετοιμασία της υπεράσπισής μας σε δικαστικές διαμάχες

  · Για να απαντήσουμε σε αιτήματα σας,

  · Για να βελτιώσουμε την ασφάλεια και την ευχρηστία του ιστοτόπου μας,

  · Για να εκτελέσουμε επιχειρηματικές συναλλαγες μαζί σας,

  · Για να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες μας,

  · Για καταγραφή παραπόνων σας.


4. Διότι μας δώσατε τη συγκατάθεσή σας

Αν έχουμε λάβει την έγκυρη συναίνεση σας, την οποία έχετε παράσχει ελεύθερα τότε η νομιμότητα της επεξεργασίας βασίζεται στη συναίνεση αυτή. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει γίνει πριν από την παραλαβή της ανάκλησής σας.


5. Διαβίβαση σε τρίτους

Κατά την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων μας, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδεχόμενα να παρέχονται σε διάφορους παρόχους υπηρεσιών και προμηθευτές. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών και οι προμηθευτές δεσμεύονται από συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων και υποχρεούνται να διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, π.χ.

· Μεταφορικές εταιρείες

· Εταιρείες ταχυμεταφορών (courier)

· Εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι,

· Εξωτερικοί οικονομικοί και επιχειρηματικοί σύμβουλοι,

· Εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

· Εξωτερικοί ελεγκτές και λογιστές

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα ασφαλείας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων.


6. Διαβίβαση Δεδομένων σε τρίτες χώρες (Εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου – ΕΟΧ)

Η BOX NOW δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες


7. Για πόσο καιρό κρατάμε τα δεδομένα σας

Θα επεξεργαστούμε και θα αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής μας σχέσης μας και όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεών μας.

Τα δεδομένα σας διαγράφονται:

• Από τα συστήματα παρακολούθησης CCTV εντός 15 ήμερών από την λήψη.

• όταν δεν είναι πλέον απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους οι πληροφορίες αυτές συλλέχθηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία

• Μετά από αίτησή ή αντίρρησή σας στην επεξεργασία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν νομικοί λόγοι που να απαιτούν να διατηρήσουμε αυτές τις πληροφορίες.

• Όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για σκοπούς συμμόρφωσης μας με νομικές υποχρεώσεις.

• Εάν η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας, μετά από την απόσυρση της συναίνεσής σας.


8. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και profiling

Κατά την εκτέλεση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων.


9. Χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς marketing

Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες μας και για προτάσεις που μπορεί να ενδιαφέρουν εσάς ή την επιχείρησή σας.

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για το σκοπό αυτό συνίστανται σε πληροφορίες που μας παρέχετε απευθείας αλλά και δεδομένα που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες ή μας έχουν διαβιβαστεί από συνεργαζόμενο τρίτο και αφορούν την ολοκλήρωση και παράδοση μιας παραγγελίας σας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να προωθήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς μόνο εάν έχουμε τη συγκατάθεσή ή αν θεωρούμε έχουμε έννομο συμφέρον να το πράξουμε.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ


10. Τα δικαιώματα σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς:

1. Να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα π.χ. να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.

2. Να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.

3. Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών [γνωστό ως «δικαίωμα στη λήθη»]. Αυτό σας επιτρέπει να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όταν δεν υπάρχει κανένας νόμιμος λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε.

4. Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας [γνωστό ως «δικαίωμα εναντίωσης»] όταν βασιζόμαστε στο έννομο μας συμφέρον αλλά υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σχετικά με εσάς, που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για αυτό το λόγο. Εάν υποβάλετε την εναντίωση σας, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας.

5. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε περιπτώσεις που προβαίνουμε σε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (direct marketing). Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη κατάρτιση προφίλ, στον βαθμό που σχετίζεται με την απευθείας εμπορική προώθηση (direct marketing).

Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (direct marketing), τότε θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για τους σκοπούς αυτούς.

Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, δηλαδή να τα χρησιμοποιούμε μόνο για ορισμένες περιπτώσεις.

7. Να ζητήσετε να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, για να διαβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε άλλους οργανισμούς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας απευθείας από εμάς σε άλλους οργανισμούς που θα κατονομάσετε [γνωστό ως δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων].

8. Να αποσύρετε τη συγκατάθεση που μας δώσατε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι οποιαδήποτε ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση, προτού αυτή αποσυρθεί ή ανακληθεί από εσάς.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας [email protected] ).


11. Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Πριν υποβάλετε την καταγγελία σας πρέπει να απευθυνθείτε σε εμάς, ασκώντας τα προβλεπόμενα από τον ΓΚΠΔ πιο πάνω δικαιώματα σας. Εάν δεν ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας, η κρίνετε ότι η ανταπόκριση μας δεν είναι αυτή που θα έπρεπε, έχετε το δικαίωμα να προχωρήσετε σε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) ( www.dpa.gr )


12. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Εμείς στη BOX NOW διαθέτουμε εκπαιδευμένο και υπεύθυνο προσωπικό και αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό διαθέτουμε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα επιβαλλόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα διασφάλισης της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των δεδομένων όπως κρυπτογράφηση, χρήση firewalls, καθιέρωση αυστηρού ελέγχου και επιπέδων πρόσβασης, εξουσιοδοτημένους για την επεξεργασία εργαζόμενους, τακτική εκπαίδευση προσωπικού και διεξαγωγή περιοδικών ελέγχων.

Όποιος συνεργάτης μας έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας δίνετε αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική.


13. Πολιτική Cookies

Τα cookies είναι διαδικτυακά εργαλεία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών που, δείτε την πολιτική μας για τα cookies (cookies policy)


Η παρούσα Πολιτική δημοσιεύθηκε από τη BOX NOW στις 23/03/2023 και υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση.